ગુજરાત ગ્રામ પંચાયત હિસાબી સોફ્ટવેર

મિલ્કત વેરા
મિલ્કત આકારણી
આકારણીની નકલ
આકારણી પત્રક ( નમુનો નં. – ૮)
માગણું
માગણા બીલ
વસુલાત
વસુલાતની પહોંચ
માંગણા રજીસ્ટર ( નમુનો નં – ૯)
વ્યવસાય વેરા
વેરા પ્રકારની નોધણી
વ્યવસાય વેરાની આકારણી
માગણું
વસુલાત
વસુલાતની પહોંચ
વ્યવસાય વેરા રજીસ્ટર


કર્મચારી વેરા
કર્મચારીની નોધણી
વસુલાત
વસુલાતની પહોંચ
કર્મચારી વેરા રજીસ્ટર
ખાસ પાણી
વેરા પ્રકારની નોધણી
ખાસ પાણી વેરાની આકારણી
માગણુ
માગણા બીલ
વસુલાત
વસુલાતની પહોંચ
માંગણા રજીસ્ટર

પરચુરણ માંગણુ
પરચુરણ માંગણા આકારણી
માંગણુ
માગણા બીલ
વસુલાત
વસુલાતની પહોંચ
પરચુરણ માંગણા રજીસ્ટર


જન્મ / મરણ
જન્મની નોંધણી
જન્મના પ્રમાણપત્રો
જન્મનું રજીસ્ટર

મરણની નોંધણી
મરણના પ્રમાણપત્રો
મરણનું રજીસ્ટર

લગ્ન
લગ્નની નોંધણી
લગ્નના પ્રમાણપત્રો
લગ્નનું રજીસ્ટર
નકારેલ લગ્ન
નકારેલ લગ્નની નોંધણી
નકારેલ લગ્નનું રજીસ્ટર

અપ્રાપ્ય પ્રમાણપત્ર
અપ્રાપ્ય પ્રમાણપત્રની નોંધણી
અપ્રાપ્યનુ પ્રમાણપત્ર

રોકડમેળ
ખતવણી
રોકડમેળ પ્રિન્ટ
વર્ગીકરણ


જમીન મહેસૂલ
આકારણી (ખેતી / બિન ખેતી)
વસુલાત તથા વસુલાતની પહોંચ
માંગણા તથા ચલન તારીજ પ્રિંટ
ચલન પ્રિંટ
નમુનો નંબર – ૧૧ રજીસ્ટર પ્રિન્ટ
જનરલ રિપૉર્ટસ
માસ પત્રક
માંગણા યાદી
વસુલાત લીસ્ટ
પ્રિંટ થયેલ પ્રમાણપત્ર લીસ્ટ
વાર્ષિક તારીજ પત્રક
પાણી સમિતિ
વસુલાત
વસુલાત પહોંચ
રોકડમેળ નોંધણી
રોકડમેળ પ્રિંટ


અન્ય સુવિધા
ફેરફાર રજીસ્ટર
ઓનલાઈન બેકઅપ
મીટિંગ એજેન્ડા
ચેક પ્રિંટ
ચેક રજીસ્ટર

દાખલા પ્રિંટ
રહેવાસીનો દાખલો
આવકનો દાખલો
જાતીનો દાખલો
ચારિત્રનો દાખલો
અન્ય દાખલા